Scroll Top

Warunki zakupu roślin

Przeczytaj także: Ogólne Warunki Sprzedaży w Galerii Ogrodowej oraz Regulamin.

MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

.

Prowadzimy listy oczekujących dla osób chętnych na zakupy poniżej minimum logistycznego.

.

DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

Drzewa i krzewy są odpowiednio zabezpieczone i ładowane przez nasz wysoko wykwalifikowany personel.

Rodzaj transportu jest każdorazowo dobierany indywidualnie w oparciu o wielkość i ilość zamawianych roślin.

Większość naszych dostaw to duże drzewa, które wymagają transportu ciężarówkami, w tym nierzadko autami typu TIR i rozładunku dźwigiem, ciężką ładowarką, etc. Weź to pod uwagę i sprawdź możliwości dojazdu na swoją posesję (ograniczenia tonażowe, ciasne zakręty, etc.).

Część dostaw realizujemy autami dostawczymi typu BUS – wersje podwyższane i poszerzane. Na taki samochód możemy zmieścić np.:

  • 12 do 15 sztuk w rozmiarze 10-14cm do 14-16cm lub 4 do 5 sztuk rozmiaru 18-20cm – spośród drzew wąskich i niełamliwych np. brzozy, drzewa typu 'Fastigia’, ale też wyjątkowo giętkich jak np. wiśnia 'Umbraculifera’.
  • 4 do 5 sztuk w rozmiarze 10-16cm lub 1 do 2 sztuk rozmiaru 18-20cm – spośród drzew kruchych i łamliwych, takich jak katalpa, robinia, platan, tulipanowiec czy kule na pniu.

Zwykle nie korzystamy z popularnych firm kurierskich, ponieważ nie mają odpowiedniego doświadczenia i zaangażowania w dobro żywych transportów, ale czasem posiłkujemy się spedycjami i prywatnymi przewoźnikami z wykorzystaniem giełd transportowych, szczególnie kompletując mniejsze zamówienia.

Koszt dostawy przeliczamy po dobraniu rodzaju transportu i na podstawie kilometrażu – odległości miejsca dostawy od magazynu. Koszt dostawy zawiera koszty załadunku.

.

ROZŁADUNEK PO TWOJEJ STRONIE

Każdorazowo Cię poinformujemy jak duże i ciężkie będą bryły korzeniowe i jakiego sprzętu trzeba, żeby je zdjąć. Sugerujemy zaangażować w rozładunek lokalną ekipę ogrodniczą, która będzie zajmować się też sadzeniem drzew. Na życzenie możemy zorganizować transport samochodem wyposażonym w dźwig HDS.

.

TERMIN DOSTAWY

Mniejsze rośliny, dostarczane w doniczkach, możesz zamówić i sadzić cały rok.

Duże rośliny, kopane z gruntu i dostarczane z bryłą korzeniową, można zwykle wykopać, dostarczyć i posadzić w terminie od drugiej połowy września do połowy maja (w zależności o warunków pogodowych w danym roku).

.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ
„GALERIA OGRODOWA”

Zobacz także: Regulamin

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) regulują zasady, na których następuje złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym zasady odpowiedzialności sprzedawcy. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między stronami.

1. DANE SPRZEDAWCY

Sprzedawcą jest spółka pod nazwą: Pracownia JGT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001068924, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 6751790655, REGON: 52694405300000, email:

(dalej: „Sprzedawca”).

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

Zawarcie umowy sprzedaży następuje według następującego schematu:

  • złożenie zapytania o dostępność produktu oraz warunki i koszty jego dostawy przez Platformę Sprzedażową „Galeria Ogrodowa”,
  • na podstawie zapytania Sprzedawca przygotowuje dla Klienta dopasowaną ofertę obejmującą cenę produktu oraz warunki i koszty jego dostawy, a następnie przedstawia ją na trwałym nośniku (w tym w formie elektronicznej) do akceptacji Klienta,
  • w przypadku akceptacji, wyrażonej poprzez zapłatę wskazanej ceny sprzedaży oraz kosztów transportu, następuje zawarcie umowy sprzedaży.

Cena produktu wskazana w ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie Klienta lub wskazana podczas wzajemnych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport i dostarczenie) oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w ofercie Sprzedawcy lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży.

Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Klienta zapytania ofertowego, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności drogą poczty elektronicznej (mailowo).

Akceptując przedstawioną przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży, Klient powinien dodatkowo przekazać co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko (w przypadku Klientów niebędących konsumentami – pełną nazwę firmy oraz NIP), adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres Klienta. W przypadku braku niektórych informacji umowa sprzedaży może nie zostać zrealizowana.

Umowa sprzedaży jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli strony prowadzą negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

O ile z warunków zawartych w treści oferty Sprzedawcy nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla Sprzedawcy wiążąca przez czas potrzebny Klientowi na udzielenie, bez nieuzasadnionego opóźnienia, odpowiedzi co do jej przyjęcia lub odrzucenia (zapłaty ceny i uzgodnionych kosztów), lecz nie dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszych OWS przed zawarciem umowy sprzedaży oraz przesłanie dowodu zakupu na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej (chyba że Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania dowodu zakupu w postaci papierowej). Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

3. PRZEDMIOT UMOWY

Szczegółowe informacje o zakresie usług oraz asortymencie produktów znaleźć można na Platformie Sprzedażowej www.galeriaogrodowa.pl.

Informacje o produktach oraz ceny dostępne na Platformie Sprzedażowej nie są wiążące dla Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta zawarcia umowy sprzedaży innym kanałem sprzedaży, np. mailowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia Klientowi oferty różniącej się od ofert sprzedaży dostępnych na Platformie Sprzedażowej. W takiej sytuacji wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między Klientem a Sprzedawcą potwierdzone na trwałym nośniku (np. w ofercie lub w trakcie negocjacji, zawsze przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).

Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień, zawsze przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWS.

4. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Klientem jest poczta elektroniczna (e-mail), za pośrednictwem której strony będą wymieniać się informacjami dotyczącymi umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Sprzedawcy są dostępne w stopce dokumentu oraz na wstępie niniejszych OWS.

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności:

– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

Termin płatności:

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym na fakturze, jednak nie później niż przed wysyłką zamówionego produktu.

Po upływie terminu płatności umowa sprzedaży Sprzedawca nie jest związany przedstawioną Klientowi ofertą.

6. SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo ustalany z Klientem przed zawarciem umowy sprzedaży. Dostawa produktów jest realizowana transportem własnym Sprzedawcy i jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane w ofercie lub w trakcie uzgodnień pomiędzy stronami (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży.

Dostawa jest każdorazowo potwierdzana przez podpisanie przez Klienta protokołu odbioru produktu.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu rośliny przez podpisaniem protokołu i odmową podpisania lub wpisaniem zastrzeżeń , w szczególności  w przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych np. uszkodzenia kory pnia. Uszkodzenia fizyczne roślin zgłoszone po podpisaniu protokołu odbioru nie będą uwzględniane w ramach gwarancji ani rękojmi.

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin dostawy produktu do Klienta uzgadniany jest przez strony po opłaceniu proformy.

7. GWARANCJA

Gwarancja na rośliny jest udzielana przez Sprzedawcę w zakresie „przyjęcia się”, tzn. Sprzedawca gwarantuje dostawę rośliny zdrowej, wolnej od chorób i szkodników, zadbanej, prawidłowo rozwiniętej i gotowej do zadomowienia się w warunkach u Klienta.

Okres gwarancji wynosi jeden miesiąc od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.

Klient jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji roślin oraz natychmiastowego zgłaszania Sprzedawcy wszelkich niepokojących symptomów (w szczególności: oklapłe liście, obniżenie jędrności liści lub łodyg, zmiana koloru liści, wykrycie szkodników lub oznak choroby rośliny) – pod rygorem utraty gwarancji.

Sprzedawca nie jest związany gwarancją, jeżeli zgłoszenie Klienta dotyczy rośliny martwej (w szczególności z suchymi liśćmi), bowiem w takim przypadku nie ma możliwości ustalenia przyczyny i podmiotu odpowiedzialnego za nieprzyjęcie się rośliny do gruntu.

Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach opisanych niżej w punkcie dotyczącym reklamacji.

W przypadku uznania gwarancji przez Sprzedawcę, strony uzgodnią sposób zwrotu rośliny: odbiór przez Sprzedawcę lub dostarczenie przez Klienta. W przypadku dostarczenia rośliny przez Klienta wymagane jest jej właściwe zabezpieczenie (związane gałęzie, należyte unieruchomienie w środku transportu), aby nie uszkodzić rośliny podczas transportu (nienaruszony pień, nieuszkodzona kora, niepołamane gałęzie itp.). Ponadto Klient jest zobowiązany do należytej opieki nad rośliną do czasu jej odesłania do Sprzedawcy lub jej odbioru przez Sprzedawcę od Klienta (w szczególności podlewania, a w przypadku roślin cieniolubnych – przechowywania w miejscu nienarażonym na ostre światło).

Uznanie gwarancji za zasadną zostanie potwierdzone stosownym protokołem z oględzin lub innym dokumentem. Wskutek uznania gwarancji przez Sprzedawcę Klientowi zostanie dostarczony zdrowy zamiennik rośliny, a w przypadku jego braku – zwrócona cena zakupu wraz z uzasadnionymi kosztami transportu.

8. REKLAMACJE

Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.

Reklamacje związane z umową sprzedaży Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres:.

Wskazane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższe postanowienia OWS dotyczą wyłącznie Klientów, którzy są konsumentami lub wobec których stosuje się przepisy o konsumentach.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (w tym rośliny); (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. rośliny, które zostały posadzone do gruntu).

Z powyższym zastrzeżeniem konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Niniejsze postanowienia OWS dotyczą wyłącznie Klientów, którzy są konsumentami lub wobec których stosuje się przepisy o konsumentach.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

11. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejsze postanowienia OWS dotyczą wyłącznie Klientów, którzy nie są konsumentami (tj. zawierają ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) albo wobec których nie stosuje się przepisów o konsumentach. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec tych Klientów zostaje wyłączona.

Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktów przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.

Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązanie się z warunków realizacji umowy przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość odpowiedzialności Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Sprzedawcy ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020 nr 144, poz. 344); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020, poz. 287) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.