Scroll Top

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ
„GALERIA OGRODOWA”

Zobacz także: Ogólne Warunki Sprzedaży

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne na Platformie Sprzedażowej
 3. Warunki zawarcia umowy sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności
 5. Koszty, sposoby i terminy dostawy
 6. Reklamacje
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 8. Odstąpienie od umowy
 9. Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami
 10. Prawa autorskie
 11. Przerwy techniczne
 12. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne:

 1. Platforma Sprzedażowa galeriaogrodowa.pl prowadzona jest przez spółkę pod firmą: Pracownia JGT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001068924, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 6751790655, REGON: 52694405300000, email: .
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających z Platformy Sprzedażowej, chyba że co innego wynika z poszczególnych postanowień Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Platformie Sprzedażowej, w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Pracownia JGT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w okresach wskazanych w Polityce Prywatności, która opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Platformie Sprzedażowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy Sprzedażowej, w tym dokonywanie za jej pośrednictwem zakupów, jest dobrowolne. Również dobrowolne jest podanie danych osobowych korzystającego z Platformy Sprzedażowej, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Definicje:
  1. dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  4. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062);
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Sprzedażowej;
  6. Platforma Sprzedażowa – witryna internetowa dostępna pod adresem: galeriaogrodowa.pl umożliwiająca Klientom przeglądanie produktów oraz składanie zapytań o ich dostępności i uzgadniania warunków sprzedaży;
  7. Sprzedawca – Pracownia JGT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków;
  8. usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy przy pomocy Platformy Sprzedażowej;
  9. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z usług elektronicznych;
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  12. Zamówienie – zapytanie składane przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności wybranych produktów i ustalenia sposobu i kosztów ich transportu do Klienta.

2. Usługi elektroniczne na Platformie Sprzedażowej:

 1. Korzystanie z usług elektronicznych oraz innych funkcjonalności dostępnych na Platformie Sprzedażowej jest bezpłatne, chyba że Regulamin lub stosowny komunikat na Platformie Sprzedażowej wskazuje inaczej.
 2. Platforma Sprzedażowa umożliwia korzystanie z następujących usług elektronicznych: Blog, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia oraz Newsletter.
 3. Blog– korzystanie z Bloga możliwe jest w odpowiedniej zakładce na Platformie Sprzedażowej. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Platformę Sprzedażową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych. W ramach Bloga Sprzedawca publikuje artykuły związane z zakładaniem i utrzymaniem ogrodów.
 4. Formularz kontaktowy– korzystanie z Formularza kontaktowego jest możliwe w zakładce „Kontakt” lub na stronie każdego produktu pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” – do momentu wysłania istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie Sprzedażowej). W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę imienia i nazwiska (lub pseudonimu), adresu poczty elektronicznej oraz treści zapytania.
 5. Formularz Kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną bezpłatnie. Ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na Platformie Sprzedażowej umożliwiająca przesłanie Sprzedawcy zapytania dotyczącego poszczególnych produktów, w szczególności w celu potwierdzenia zamówienia i ustalenia sposobu i kosztów transportu produktów. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka na Platformie Sprzedażowej. Wysłanie zapytania następuje po wykonaniu przez Klienta następujących czynności – (1) wypełnienie Formularza zamówienia i (2) kliknięcie na Platformie Sprzedażowej pola „Wyślij zapytanie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie Sprzedażowej). W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przyszłej umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Umowa sprzedaży jest zawierana w momencie potwierdzenia dostępności produktów przez Sprzedawcę, uzgodnienia z Klientem sposobu i kosztów transportu produktów oraz zapłaty przez Klienta uzgodnionej ceny.
 7. Formularz zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną bezpłatnie. Ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Newsletter– korzystanie z Newslettera jest możliwe przez wskazanie przez Usługobiorcę, w zakładce „Newsletter” widocznej na Platformie Sprzedażowej, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
 9. Newsletter jest usługą elektroniczną świadczoną bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. komputer, laptop, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies, obsługi Javascript oraz wtyczek Flash.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Sprzedażowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Sprzedawca przestrzega art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 13. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług elektronicznych:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Platformy Sprzedażowej (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została opisana w Regulaminie odrębnie) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
  2. wskazane jest podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
  3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawarcia umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie Sprzedażowej, jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, uzgodnieniu z Klientem sposobu i kosztów transportu produktów oraz zapłaty przez Klienta ceny, zgodnie z pkt. 2.6) Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje dostępność zamawianych produktów i uzgadnia z Klientem sposób i koszty ich transportu. Potwierdzenie gotowości przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o gotowości jego przyjęcia do realizacji po zapłacie przez Klienta ceny. Z chwilą zapłaty przez Klienta ceny zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Cena produktu widoczna na Platformie Sprzedażowej jest wyrażona w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług VAT. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o sposobach i kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę podczas potwierdzania Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może również nastąpić poza Platformą Sprzedażową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży potwierdzone zostaje zawsze na trwałym nośniku.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na Platformie Sprzedażowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa wyżej w pkt. 3.2) Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

4. Sposoby i terminy płatności:

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie później niż przed wysyłką produktu.

5. Koszty, sposoby i terminy dostawy:

 1. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są uzgadniane z Klientem na skutek złożenia Zamówienia.
 2. Dostawa produktów będzie realizowana transportem własnym Sprzedawcy.
 3. Termin dostawy produktów do Klienta uzależniony jest od czasu wysyłki produktu przez Sprzedawcę, o którym Sprzedawca informuje Klienta podczas potwierdzania Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy produktów do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Reklamacje:

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres al. Jana Pawła II 176, 31-982 Kraków albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 3. Wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres: Al. Jana Pawła 176, 31-982 Kraków (wjazd od posesji ul. Wężyka 9). W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia wadliwego produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania (np. zasadzenia rośliny w gruncie) dostarczenie wadliwego produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Podstawą reklamacji nie mogą być:
  1. Różnice w wyglądzie roślin na zdjęciach i w rzeczywistości. Poza roślinami oznaczonymi na Platformie Sprzedażowej jako „Unikat” i/lub „Egzemplarz Unikatowy”, w przypadku których zamieszczone zdjęcie odzwierciedla rzeczywisty wygląd produktu, zamieszczone zdjęcia są przykładowe i pokazują jedynie dorosłe rośliny, a nie konkretne egzemplarze. Niektóre zdjęcia mogą pokazywać rośliny jesienią lub wiosną, kiedy liście / igły mają inny kolor.
  2. W przypadku produktów innych niż rośliny (np. donice): różnice w kolorze, szczególnie w porównaniu do koloru na ekranie, a także w porównaniu do wcześniej zamówionych produktów (mogą pochodzić z różnych partii produkcyjnych).
  3. Różnice w wielkości (max. 15-20%) względem parametru wielkościowego przedstawionego w ofercie, szczególnie w zakresie wysokości roślin liściastych, których korony mogą być przycięte m.in. przed wykopaniem z gruntu w celu zwiększenia szans przyjęcia się u Klienta albo jako standardowy zabieg sanitarny w celu zagęszczenia korony.
  4. Rodzaj i wielkość doniczki lub forma bryły korzeniowej, które nie stanowią części oferty. Przedmiotem oferty jest wyłącznie parametr wielkościowy. Roślina może zostać dostarczona w dowolnym opakowaniu bryły korzeniowej zgodnej ze sztuką ogrodową (donice, baloty, siatka, juta, etc.).
  5. Uszkodzenia roślin, które nie zostały zgłoszone w protokole odbioru. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność dokładnego obejrzenia rośliny po posadzeniu i zgłoszeniu tego uszkodzenia niezwłocznie po wykryciu.
  6. Działania sił trzecich, w szczególności pogodowych oraz uwarunkowań lokalnych, które wpływają na przyjęcie się sadzonek, ich ukorzenienie się oraz prawidłowy wzrost.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresemporady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. Odstąpienie od umowy:

 1. Z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt 8.7) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.4) Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy zaproponowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: Al. Jana Pawła 176, 31-982 Kraków (wjazd od posesji ul. Wężyka 9).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia (w tym rośliny);
  5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. rośliny, które zostały posadzone do gruntu);
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów.
 9. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami:

 • Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji.
 • Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Prawa autorskie:

 • Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Platformy Sprzedażowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków zamieszczonych na Platformie Sprzedażowej należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Platformie Sprzedażowej obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 • Platformę Sprzedażową należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Platformy Sprzedażowej oraz opublikowanych na niej treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Platformy Sprzedażowej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 • Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Przerwy techniczne:

 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Platformy Sprzedażowej oraz dostępnych na niej usług elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Platformy Sprzedażowej oraz z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy Sprzedażowej oraz dostępnych na niej usług elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 • Sprzedawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 • Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Sprzedawca podejmuje działania mające na celu rozwój Platformy Sprzedażowej oraz dostępnych na niej usług elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 • Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone działaniem Platformy Sprzedażowej.

12. Postanowienia końcowe:

 1. Umowy zawierane z wykorzystaniem Platformy Sprzedażowej oraz dostępnych na niej usług elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw albo zmiany danych Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta; a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę ze Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.