Scroll Top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Platformy Sprzedażowej „Galeria Ogrodowa”

 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Podstawy przetwarzania danych
 3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych
 4. Odbiorcy danych
 5. Profilowanie
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Cookies i analityka
 8. Postanowienia końcowe
 9. Postanowienia ogólne

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności Platformy Sprzedażowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Platformy Sprzedażowej. Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie Sprzedażowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Platformie Sprzedażowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej jest spółka pod firmą: Pracownia OOP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615564, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 6783160259, REGON: 364356137, email:  – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Dane osobowe na Platformie Sprzedażowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. 

Korzystanie z Platformy Sprzedażowej, w tym składanie zamówień jest dobrowolne. Również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Sprzedażowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z następującymi wyjątkami: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Platformie Sprzedażowej oraz w Regulaminie Platformy Sprzedażowej i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Platformie Sprzedażowej oraz w Regulaminie Platformy Sprzedażowej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszą polityką prywatności i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności (np. Sprzedawca, Platforma Sprzedażowa, usługa elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Platformy Sprzedażowej dostępnym na stronie internetowej www.galeriaogrodowa.pl.

2. Podstawy przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z wyżej wymienionych podstaw. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Platformy Sprzedażowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych 

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta Platformy Sprzedażowej lub przez Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Platformy Sprzedażowej w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Platformy Sprzedażowej oraz dążeniu do sprzedaży produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora, Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie z Platformy Sprzedażowej i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Platformy Sprzedażowej Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Platformie Sprzedażowej Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Platformie Sprzedażowej celem poprawy jej funkcjonowania i zwiększenia sprzedaży produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

 

4. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy Sprzedażowej, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Platformy Sprzedażowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

producenci / dystrybutorzy – w przypadku reklamacji Klienta, która dotyczy produktu pochodzącego od producenta lub dystrybutora będącego podmiotem trzecim w stosunku do Administratora, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta temu producentowi lub dystrybutorowi w zakresie niezbędnym do udzielenia Administratorowi wsparcia w rozpatrzeniu złożonej przez Klienta reklamacji;

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Platformy Sprzedażowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy Sprzedażowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

dostawcy umieszczonych na Platformie Sprzedażowej wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Platformę Sprzedażową pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Platformie Sprzedażowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook oraz Instagram (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego Platformy Sprzedażowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Platformie Sprzedażowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku lub Instagramie i czy jest zalogowany do Facebooka lub Instagrama);

Twitter Inc. – Administrator korzysta na Platformie Sprzedażowej z wtyczek społecznościowych serwisu Twitter (np. udostępnianie treści Platformy Sprzedażowej na swoim profilu w serwisie Twitter) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Platformy Sprzedażowej do Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://twitter.com/privacy.

5. Profilowanie

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać na Platformie Sprzedażowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Platformie Sprzedażowej. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Platformy Sprzedażowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zamówienia za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej.

Profilowanie na Platformie Sprzedażowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu na Platformie Sprzedażowej czy też poprzez analizę dotychczasowej historii składanych zamówień za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę rabatową.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7. Cookies i analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Platformę Sprzedażową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Platformę Sprzedażową).

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Platformę Sprzedażową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę: Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Platformę Sprzedażową: Ze względu na cel ich stosowania:
1)    własne (tworzone przez stronę Platformy Sprzedażowej Administratora) oraz 1)    sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Platformy Sprzedażowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 1)    niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Platformy Sprzedażowej),
2)    należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator) 2)    stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia) 2)    funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Platformy Sprzedażowej do preferencji osoby odwiedzającej),
3)    analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania z Platformy Sprzedażowej),
4)    marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Platformę Sprzedażową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Platformy Sprzedażowej, takich jak portale społecznościowe

 

Administrator stosuje i może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Platformy Sprzedażowej w następujących celach:

 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zapytania (pliki Cookies niezbędne)
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy: Kontaktowego i Zamówienia (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
 • dostosowywania zawartości Platformy Sprzedażowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Platformy (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Platformy Sprzedażowej (pliki Cookies statystyczne)
  remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Platformę Sprzedażową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Platformę Sprzedażową jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
1)    w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
2)    przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:
1)    w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,
2)    przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,
3)    kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
1)    kliknij menu „Narzędzia”,
2)    przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
3)    przejdź do zakładki „Ogólne”,
4)    przejdź do zakładki „Ustawienia”,
5)    kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
1)    w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
2)    przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Safari:
1)    kliknij menu „Preferencje”,
2)    przejdź do zakładki „Prywatność”,
3)    kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:
https://www.cookiemetrix.com/ lub https://www.cookie-checker.com/

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy Sprzedażowej (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie zapytania poprzez Formularz Kontaktowy lub Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Platformę Sprzedażową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

Administrator może korzystać na Platformie Sprzedażowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Platformie Sprzedażowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformą Sprzedażową i analizie ruchu na Platformie Sprzedażowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Platformę Sprzedażową oraz sposób ich zachowania na Platformie Sprzedażowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają Platformę Sprzedażową, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Platformie Sprzedażowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Postanowienia końcowe

Platforma Sprzedażowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam zamieszczoną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Platformy Sprzedażowej Administratora.